SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 149–156

Alina Źróbek-Różańska, Sabina Źróbek

SZANSE REGIONALNEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO NA TLE STRATEGII ZAOPATRZENIOWO-HANDLOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO (NA PRZYKŁADZIE WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO)

słowa kluczowe: przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, strategia zaopatrzeniowo- handlowa, nakłady inwestycyjne
abstrakt: Podstawowym warunkiem osiągania dobrobytu w danym regionie jest wzrost gospodarczy. Stymulatorami wzrostu są między innymi działania inwestorów nakierowane na zwiększanie produkcji. Jednym ze źródeł kapitału są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, w wyniku których powstają przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. W niniejszym artykule skupiono się na ukazaniu szans regionalnego wzrostu gospodarczego, jakie pojawiają się wraz ze specyfiką rynkowych zachowań przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w zakresie nakładów inwestycyjnych oraz strategii zaopatrzeniowohandlowej. W rezultacie przeprowadzonych analiz z wykorzystaniem unikalnych danych statystycznych w woj. warmińsko-mazurskim wyłonić się następujący obraz: przedsiębiorstwa tego typu wykazywały tendencję do ponoszenia ponadprzeciętnie wysokich nakładów inwestycyjnych. Ponadto, mimo częstego zaopatrywania się poza granicami Polski, negatywne skutki importu były w pewnym stopniu rekompensowane eksportem, którego wartość przewyższała import.
pub/9_1_149.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_149.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Źróbek-Różańska, Alina, and Sabina Źróbek. "ON THE BACKGROUND OF SUPPLY-TRADING STRATEGY OF COMPANIES WITH THE SHARE OF FOREIGN CAPITAL (IN WARMIA AND MAZURY REGION)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 149–156.
APA (2010). ON THE BACKGROUND OF SUPPLY-TRADING STRATEGY OF COMPANIES WITH THE SHARE OF FOREIGN CAPITAL (IN WARMIA AND MAZURY REGION). Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 149–156
ISO 690 ŹRóBEK-RóżAńSKA, Alina, ŹRóBEK, Sabina. ON THE BACKGROUND OF SUPPLY-TRADING STRATEGY OF COMPANIES WITH THE SHARE OF FOREIGN CAPITAL (IN WARMIA AND MAZURY REGION). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 149–156.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-149.html