SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 15–21

Beata Będzik

DEFICYT KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ZWIASTUNEM NADCHODZĄCYCH KŁOPOTÓW

słowa kluczowe: kapitał społeczny, zaufanie, trzeci sektor, ekonomia społeczna, podmioty ekonomii społecznej, indeks społeczeństwa obywatelskiego
abstrakt: W dobie integracji i globalizacji rośnie znaczenie tzw. miękkich czynników dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się kapitał społeczny. W artykule wskazano na braki w podstawowych komponentach kapitału społecznego w Polsce, które utrudniają jego budowanie i pomnażanie. Kapitał społeczny nie jest generowany przez indywidualne działanie na własną korzyść, ale w drodze współdziałania różnych jednostek dla osiągnięcia wspólnych celów. W obliczu wyczerpywania się tanich zasobów i łatwych możliwości osiągania wzrostu gospodarczego rozwój społeczno-gospodarczy nie będzie możliwy bez zacieśniania więzi i zaufania członków społeczeństwa. Niestety badania pokazują, że słabnie jakość i „struktura” polskiego społeczeństwa, a bez odpowiednio wzmocnionego kapitału społecznego rozwój społeczno-gospodarczy w długim okresie nie będzie możliwy, a w najlepszym razie będzie znacznie utrudniony.
pub/9_1_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Będzik, Beata. "THE SOCIAL CAPITAL SHORTAGE AS A HERALD OF FUTURE TROUBLES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 15–21.
APA (2010). THE SOCIAL CAPITAL SHORTAGE AS A HERALD OF FUTURE TROUBLES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 15–21
ISO 690 BęDZIK, Beata. THE SOCIAL CAPITAL SHORTAGE AS A HERALD OF FUTURE TROUBLES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 15–21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-15.html