SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 61–72

Zbigniew Gołaś, Stanisław Paszkowski

STRUKTURA I DETERMINANTY RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO W ROLNICTWIE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

słowa kluczowe: rentowność kapitału własnego, gospodarstwa rolne, Europa Środkowo--Wschodnia
abstrakt: W artykule zaprezentowano wyniki analizy czynników wpływających na rentowność kapitału własnego w gospodarstwach rolnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W badaniach wykorzystano zmodyfikowany model Du Ponta oraz analizę regresji. Materiał źródłowy stanowiły dane rachunkowości gospodarstw rolnych FADN. Badania wykazały, że rentowność kapitału własnego jest w sektorze rolnictwa bardzo niska i silnie zróżnicowana. Za najważniejszą przyczynę tego stanu należy uznać niską rentowność na poziomie operacyjnym, uzależnioną nie tylko od od rentowności produkcji, lecz także w dużym stopniu od efektywnego wykorzystania majątku. Ponadto rentowność jest dodatkowo deprecjonowana przez brak efektu dźwigni finansowej, co wynika głównie z na ogół konserwatywnego podejścia do angażowania kapitału obcego oraz dużego wpływu kosztów finansowych na wyniki ekonomiczne. Na tle przeciętnego poziomu rentowności kapitału własnego w UE relatywnie korzystniej prezentują się gospodarstwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wynika to z dość wysokiego poziomu rentowności na poziomie operacyjnym, a także z nadal bardzo niskich w tych krajach kosztów pracy.
pub/9_1_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Stanisław Paszkowski. "STRUCTURE AND DETERMINANTS OF RETURN ON EQUITY IN AGRICULTURE IN CENTRAL-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 61–72.
APA (2010). STRUCTURE AND DETERMINANTS OF RETURN ON EQUITY IN AGRICULTURE IN CENTRAL-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 61–72
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, PASZKOWSKI, Stanisław. STRUCTURE AND DETERMINANTS OF RETURN ON EQUITY IN AGRICULTURE IN CENTRAL-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 61–72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-61.html