SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 87–96

Ryszard Jurkowski

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ PRACOWNIKÓW W ICH OPINIACH – WYNIKI BADAŃ

słowa kluczowe: pracownik, szkoda, odpowiedzialność, przesłanki odpowiedzialności, odszkodowanie
abstrakt: W artykule przedstawiono kwestie dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników. Wskazano, że odpowiedzialność ta występuje w przypadku wyrządzenia szkody przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Przesłankami odpowiedzialności materialnej pracownika są: bezprawność zachowania się, wina, szkoda i związek przyczynowo-skutkowy między zawinionym bezprawnym zachowaniem się pracownika a powstałą szkodą. Odpowiedzialność ta może być ponoszona na zasadach ogólnych, gdy pracodawca ma obowiązek wykazać wszystkie przesłanki odpowiedzialności, albo z tytułu mienia powierzonego, gdy pracodawca ma obowiązek udowodnienia faktu powierzenia mienia oraz powstanie szkody. W praktyce firmy częściej dochodzą odszkodowań z tytułu powierzenia mienia.
pub/9_1_87.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jurkowski, Ryszard. "LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY EMPLOYEES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 87–96.
APA (2010). LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY EMPLOYEES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 87–96
ISO 690 JURKOWSKI, Ryszard. LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY EMPLOYEES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 87–96.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-87.html