SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 181–195

Sylwester Kozak, Olga Teplova

SEKURYTYZACJA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ I STABILNOŚCIĄ W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W OKRESIE KRYZYSU: PRZYPADEK NIEMIEC I ROSJI

słowa kluczowe: sekurytyzacja, system finansowy, stabilność finansowa, Niemcy, Rosja
abstrakt: Światowy kryzys finansowy istotnie uderzył w rynki sekurytyzacji w Europie. Straty na sekurytyzowanych aktywach z ratingiem AAA prowadziły do konieczności tworzenia wysokich rezerw w dużych instytucjach finansowych oraz gwałtownego spadku popytu wśród inwestorów. Jednak sekurytyzacja nadal odgrywa istotną rolę jako źródło finansowania zewnętrznego dla systemu bankowego w Europie. Wiele krajów uznało, że ożywienie rynku sekurytyzacji ABSs jest ważnym narzędziem do przywrócenia płynności i stabilności systemu finansowego. Niemcy i Rosja są jednymi z tych krajów. Celem artykułu jest prezentacja specyfi ki rynku transakcji sekurytyzacyjnych w obu tych krajach przed kryzysem i w trakcie kryzysu, z uwzględnieniem funkcjonujących tam różnych systemów prawnych i ekonomicznych. Analiza wskazuje, że sekurytyzacja została zastosowana w systemów finansowych krajów Europy Wschodniej na początku – 2000 roku. Stopień rozwoju tego rynku i regulacji nadzorujących sekurytyzację jest znacznie niższy niż w krajach o rozwiniętych systemach finansowych, takich jak Niemcy. Rosyjskie banki sekurytyzowały kredyty hipoteczne, należności leasingowe, karty kredytowe, a banki niemieckie w przeważającym stopniu kredyty hipoteczne. W obydwu rynkach ważną rolę spełniają agencje rządowe, odpowiedzialne za kredyty mieszkaniowe. Światowy kryzys finansowy uderzył w oba rodzaje rynków i przesunął zainteresowanie inwestorów na sekurytyzację aktywów niższego ryzyka, częściowo gwarantowanych przez rząd.
pub/9_3_181.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_181.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Sylwester, and Olga Teplova. "SECURITIZATION AS A TOOL OF LIQUIDITY AND STABILITY MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF CRISIS: THE CASE OF GERMANY AND RUSSIA." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 181–195.
APA (2010). SECURITIZATION AS A TOOL OF LIQUIDITY AND STABILITY MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF CRISIS: THE CASE OF GERMANY AND RUSSIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 181–195
ISO 690 KOZAK, Sylwester, TEPLOVA, Olga. SECURITIZATION AS A TOOL OF LIQUIDITY AND STABILITY MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF CRISIS: THE CASE OF GERMANY AND RUSSIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 181–195.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-181.html