SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 205–214

Wiesław Musiał

ROZWÓJ ROLNICTWA W GÓRACH Z PERSPEKTYWY PRAC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

słowa kluczowe: rolnictwo w górach, Unia Europejska, reforma WPR
abstrakt: W opracowaniu podjęto problem kreacji nowej polityki wobec obszarów górskich, a zwłaszcza rolnictwa, która jest przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. Dokonano przeglądowej analizy trzech dokumentów odnoszących się do problematyki gospodarowania na obszarach górskich, w szczególności w odniesieniu do gospodarki rolnej. Podstawowym dokumentem rozważań jest projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich. Ponadto analizowano opinie Komisji Rozwoju Regionalnego i uzasadnienie do projektu rezolucji oraz projekt sprawozdania w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Dokumenty te powstały na kanwie debat dotyczących reformowania WPR, oraz zakresu i metod wsparcia rolnictwa i obszarów problemowych, w tym obszarów górskich, w nowej projekcji ekonomicznej 2013–2020. Wskazano w nich na potrzebę zachowania płatności bezpośrednich jako ważnego instrumentu zrównoważonego użytkowania ziemi rolniczej. Szczególne znaczenie mają rekompensaty finansowe za ponoszone nakłady związane z ekologią w rolnictwie, a także z podtrzymaniem użytkowania rolniczego trwałych użytków zielonych. Zwrócono uwagę na potrzebę doskonalenia obecnego systemu wspierania gór i poszukiwania w tym zakresie nowych instrumentów ekonomicznych.
pub/9_3_205.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_205.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Musiał, Wiesław. "DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN MOUNTAINS FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT WORKS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 205–214.
APA (2010). DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN MOUNTAINS FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT WORKS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 205–214
ISO 690 MUSIAł, Wiesław. DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN MOUNTAINS FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT WORKS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 205–214.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-205.html