SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 215–225

Marian Podstawka, Anna Świrska

SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA I JEJ ROLA W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI DOCHODOWEJ WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

słowa kluczowe: subwencja wyrównawcza, gminy, sytuacja dochodowa gmin
abstrakt: Subwencjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce stanowi istotny element systemu finansów publicznych. Subwencja ogólna dla gmin składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Każda z tych części pełni funkcję wsparcia finansowego dla tych jednostek. Artykuł koncentruje uwagę na kwocie wyrównawczej subwencji ogólnej, której zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie dochodów gmin. Celem artykułu jest ocena skuteczności subwencji wyrównawczej w wyrównywaniu sytuacji dochodowej wybranych gmin województwa mazowieckiego w latach 2006–2008. W pierwszej części artykułu zostały przedstawione zasady naliczania kwot subwencji wyrównawczej dla gmin oraz zmiany, jakie zaszły w tej kwestii od 2004 r. Z kolei w drugiej części dokonano oceny sytuacji dochodowej wybranych gmin przed otrzymaniem i po otrzymaniu subwencji wyrównawczej oraz zbadano, jak jej kwoty wpłynęły na zmniejszenie zróżnicowania poziomu dochodów badanych gmin.
pub/9_3_215.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_215.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podstawka, Marian, and Anna Świrska. "COMPENSATION SUBVENTION AND ITS ROLE IN EQUALIZING COMMUNES’ INCOMES (EXAMPLE OF SELECTED COMMUNES OF MAZOVIAN PROVINCE)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 215–225.
APA (2010). COMPENSATION SUBVENTION AND ITS ROLE IN EQUALIZING COMMUNES’ INCOMES (EXAMPLE OF SELECTED COMMUNES OF MAZOVIAN PROVINCE). Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 215–225
ISO 690 PODSTAWKA, Marian, ŚWIRSKA, Anna. COMPENSATION SUBVENTION AND ITS ROLE IN EQUALIZING COMMUNES’ INCOMES (EXAMPLE OF SELECTED COMMUNES OF MAZOVIAN PROVINCE). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 215–225.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-215.html