SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 265–274

Monika Szafrańska, Renata Matysik-Pejas

DETERMINANTY GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ WIEJSKIE GOSPODARSTWA DOMOWE

słowa kluczowe: oszczędności, wiejskie gospodarstwa domowe
abstrakt: Celem pracy jest charakterystyka i identyfikacja wybranych czynników determinujących skłonność wiejskich gospodarstw domowych do oszczędzania. Źródłem danych do analizy i wnioskowania były informacje uzyskane w badaniach przeprowadzonych w Małopolsce na grupie 554 gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Jak wynika z badań, czynnikami decydującymi o skłonności do oszczędzania są wiek, wykształcenie, wysokość i rodzaj źródła dochodu, a także liczba osób w gospodarstwie domowym. Grupą najchętniej oszczędzającą były osoby lepiej wykształcone, o wyższym poziomie wiedzy finansowej, w wieku 45–54 lat, uzyskujące dochody z pracy najemnej oraz gospodarstwa domowe, w których dochód netto na osobę w rodzinie wynosił 1501–3000 PLN. Badania ujawniły także, że znaczna część oszczędności gromadzonych przez wiejskie gospodarstwa domowe występuje w postaci gotówki (40%). Co trzecie gospodarstwo domowe zaoszczędzone środki ulokowało w banku na lokatach lub kontach oszczędnościowych. Popularną formą gromadzenia oszczędności był także rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Z kolei mniejsze znaczenie miały inwestycje w jednostki funduszy inwestycyjnych, zakup produktów ubezpieczeniowych i papierów wartościowych.
pub/9_3_265.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_265.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szafrańska, Monika, and Renata Matysik-Pejas. "DETERMINANTS OF ACCUMULATING MONEY SAVINGS BY RURAL HOUSEHOLDS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 265–274.
APA (2010). DETERMINANTS OF ACCUMULATING MONEY SAVINGS BY RURAL HOUSEHOLDS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 265–274
ISO 690 SZAFRAńSKA, Monika, MATYSIK-PEJAS, Renata. DETERMINANTS OF ACCUMULATING MONEY SAVINGS BY RURAL HOUSEHOLDS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 265–274.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-265.html