SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 285–294

Alina Walenia

FORMY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PODKARPACIA

słowa kluczowe: przedsiębiorczość, administracja samorządowa, instrumenty finansowe Unii Europejskiej
abstrakt: Streszczenie: Skuteczna pomoc ze strony władz samorządowych w aktywizowaniu przedsiębiorczości może przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu, a wydatki z budżetów urzędów na rzecz wspierania inicjatyw gospodarczych zostaną zwrócone w postaci podatków lokalnych płaconych przez dobrze funkcjonujące miejscowe podmioty gospodarcze. Działania na rzecz zwiększania ich konkurencyjności są szczególnie ważne w aspekcie otwarcia lokalnych rynków dla firm integrującej się Europy. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są formy wsparcia przez władze samorządowe rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Podkarpacia, będącego jednym z najsłabszych obszarów na mapie gospodarczej Polski i Wspólnoty Europejskiej. Wyniki badań potwierdziły, iż w niewielkim zakresie widoczne były działania samorządu w zakresie wspierania rozwoju i stymulowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Podkarpacia. Zdecydowana większość przedsiębiorców stwierdzała, że samorząd nie spełnia żadnej roli w promowaniu przedsięwzięć gospodarczych na Podkarpaciu.
pub/9_3_285.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_285.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Walenia, Alina. "FORMS OF LOCAL AUTHORITIES’ ACTIVITY IN THE AREA OF SUPPORTING DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP ON RURAL AREAS OF PODKARPACIE REGION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 285–294.
APA (2010). FORMS OF LOCAL AUTHORITIES’ ACTIVITY IN THE AREA OF SUPPORTING DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP ON RURAL AREAS OF PODKARPACIE REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 285–294
ISO 690 WALENIA, Alina. FORMS OF LOCAL AUTHORITIES’ ACTIVITY IN THE AREA OF SUPPORTING DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP ON RURAL AREAS OF PODKARPACIE REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 285–294.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-285.html