SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 65–72

Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak

ROLA RENT GRUNTOWYCH W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU ROLNICTWA

słowa kluczowe: renty gruntowe, zrównoważony rozwój rolnictwa, ład ekonomiczny, ład Społeczny
abstrakt: Celem opracowania jest wskazanie roli rent gruntowych w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Autorzy rozumieją zrównoważenie jako realizację triady ładów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Uznając, że zrównoważenie środowiskowe jest w polskim rolnictwie względnie osiągnięte, doszukują się możliwości wyrażenia dwóch pozostałych równowag. Konstatując, można uznać, że ze zrównoważeniem społecznym mamy do czynienia, gdy następuje parytetowa względem innych działów gospodarki opłata pracy własnej. Z kolei zrównoważenie ekonomiczne występuje wówczas, gdy generowana jest nadwyżka ekonomiczna umożliwiająca reprodukcję rozszerzoną zasobów i struktur. Podjęto także próbę sformułowania koncepcji renty gruntowej adekwatnej do procesów zachodzących we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, ukierunkowując ją na czynniki instytucjonalne. Stawia się tezę, że renta instytucjonalna należy do najtrwalszych rent ekonomicznych, zważywszy na kierunek rozwoju, który obrało europejskie rolnictwo.
pub/9_3_65.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czyżewski, Bazyli, and Anna Matuszczak. "ROLE OF LAND RENTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 65–72.
APA (2010). ROLE OF LAND RENTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 65–72
ISO 690 CZYżEWSKI, Bazyli, MATUSZCZAK, Anna. ROLE OF LAND RENTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 65–72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-65.html