SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 73–84

Jarosław Gołębiewski

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W SYSTEMIE MARKETINGOWYM PRODUKTÓW ZBOŻOWO-MŁYNARSKICH

słowa kluczowe: instrumenty finansowe, przemysł zbożowo-młynarski
abstrakt: Celem opracowania jest ocena wykorzystania instrumentów rynku finansowego w systemie marketingowym produktów zbożowo-młynarskich. Na podstawie studiów literatury i badań przeprowadzonych w 17 przedsiębiorstwach przemysłu młynarskiego dokonano identyfi kacji instrumentów finansowych wykorzystywanych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz w ograniczaniu ryzyka rynkowego. Analiza danych bilansowych przedsiębiorstw pozwoliła ponadto na określenie struktury i zmian aktywów i pasywów. Badania wykazały szczególną rolę w działalności fi rm młynarskich kredytów i pożyczek bankowych oraz pozabankowych kredytów handlowych. Analiza rynku kapitałowego w Polsce wykazała możliwość wykorzystania przez fi rmy zbożowo-młynarskie instrumentów finansowych pozwalających na ograniczenie ryzyka rynkowego, w tym przede wszystkim stóp procentowych i kursów walutowych. Ograniczenie ryzyka zmiany cen towarów odbywa się na rynku produktów zbożowych przede wszystkim przez kontrakty dostawne typu forward. Brak jest w Polsce rozwiniętego rynku kontraktów terminowych typu futures na surowce rolne.
pub/9_3_73.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gołębiewski, Jarosław. "USE OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE MARKETING SYSTEM OF CORN AND MILL PRODUCTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 73–84.
APA (2010). USE OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE MARKETING SYSTEM OF CORN AND MILL PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 73–84
ISO 690 GOłęBIEWSKI, Jarosław. USE OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE MARKETING SYSTEM OF CORN AND MILL PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 73–84.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-73.html