SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zasady recenzowania artykułów naukowych w kwartalniku Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

1. W czasopiśmie naukowym Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia publikowane są oryginalne prace naukowe, odpowiadające jego profilowi.
2. Prace, które nie są zgodne z profilem Acta Sci. Pol. Oeconomia, zostają odrzucone podczas wstępnej oceny, a Autor otrzymuje informację o nie dopuszczeniu artykułu do dalszej oceny.
3. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki Autora artykułu.
4. Recenzja jest dokonywana w tzw. „double-blind review process”, co oznacza, że recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości. .
5. Recenzje mają formę pisemną i sporządzane są na przyjętym formularzu. Formularz recenzji jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
6. W przypadku, gdy recenzje sugerują Autorowi poprawki, wówczas Redakcja przekazuje Autorowi uwagi recenzenta.
7. W sytuacji, gdy artykuł uzyskał dwie recenzje negatywne – wówczas Redakcja informuje o tym Autorów, a artykuł nie jest publikowany.
8. W sytuacji, gdy artykuł uzyskał dwie skrajne recenzje, decyzję co do publikacji może podjąć Rada Naukowa kwartalnika Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia.
9. Nazwiska recenzentów poszczególnych zeszytów nie są ujawniane a raz w roku publikowana jest lista recenzentów.
10. Formularz recenzji
11. Formularz dla nowych recenzentów