SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 1 (1) 2002

Spis treści:

Zeszyt 1 (1) 2002 str. 5–12
Bogdan Klepacki, Barbara Gołębiewska
Rola zarządzania na progu XXI wieku
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 13–21
Lech Pałasz
Rozmiary bezrobocia w Polsce i jego negatywne następstwa
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 23–33
Janina Sawicka
Dylematy rozwoju obszarów wiejskich w teorii i praktyce
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 35–44
Barbara Kachel
Integracja polskiego rolnictwa z UE w opinii rolników indywidualnych województwa małopolskiego
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 45–56
Maria Golinowska
Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony roślin w sadach o integrowanej produkcji owoców
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 57–65
Marta Domagalska-Grędys
Szanse i zagrożenia produkcji owoców w opinii sadowników subregionów: krakowskiego, nowosądeckiego i tarnobrzeskiego
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 67–75
Agnieszka Borowska
Wzorce konsumpcji żywności w krajach unii europejskiej i w Polsce w latach 1990-2000
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 77–83
Wojciech Pizło
Wyposażenie w dobra trwałego użytku w polskich jednoosobowych gospodarstwach domowych w latach 1993-2000
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 85–92
Krystyna Żelazna, Iwona Kowalczuk
Uwarunkowania zachowań nabywczych polskich konsumentów - wyniki badań
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 93–103
Sławomir Konieczny
Ekonomiczna i techniczna analiza możliwości wykorzystania biopaliw stałych w Polsce
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 105–113
Łukasz Popławski
Koncepcja działań na rzecz ekorozwoju na przykładzie obszaru chronionego w gminie Imielno w woj. świętokrzyskim
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 115–124
Marzena Długokęcka
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania działalności agroturystycznej (na przykładzie gmin Pisz i Kruklanki w woj. warmińsko-mazurskim)
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 125–136
Bożena Tańska-Hus, Marcin Orlewski
Koncepcje wcześniejszych emerytur rolniczych w krajach UE i w Polsce jako instrumentu poprawy struktury agrarnej i przyspieszenia wymiany pokoleń
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 137–146
Elżbieta Tomkiewicz
Funkcje rent strukturalnych w procesie integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 147–159
Sylwester Wawrzyniak, Krystian Ogły
Przemiany strukturalne rolnictwa państwowego na Dolnym Śląsku po 1991 roku
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 161–167
Irena Kropsz
Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod względem ich wyposażenia infrastrukturalnego
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 169–182
Krzysztof Kandefer
Internet - jednym z elementów wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 183–195
Jan Spiak
Wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu gospodarstwem wielkoobszarowym w latach 1996-1999
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 197–205
Anna Jasiulewicz
Znakowanie produktów spożywczych jako instrument marketingu i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 207–218
Włodzimierz Deluga
Wybrane problemy nielegalnego lub nieujawnionego obrotu finansowego w opinii pracowników sektora bankowego
 

Zanleziono 20 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).