SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 13 (2) 2014

Zeszyt 13 (2) 2014 - Okładka
Zeszyt 13 (2) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (2) 2014 str. 5-16
Mirosław Bełej, Radosław Cellmer
Wpływ czynników makroekonomicznych na zmiany cen nieruchomości - reakcja i interakcja
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 17-23
Stanisław Bielski
Ekonomiczna efektywność produkcji ziarna pszenżyta ozimego
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 25-36
Ewa Cieślik
Chiński sektor bankowości nieformalnej : postępy i ocena ryzyka systemowego
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 37-48
Lesia Dudych
Dzierżawa jako forma wdrażania relacji na rynku ziemi w sektorze rolnym ukraińskiej gospodarki
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 49-60
Aleksander Grzelak, Barbara Kiełbasa
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych w Polsce w przekroju województw
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 61-70
Piotr Gołasa
Znaczenie dopłat dla produkcji sadowniczej w Polsce
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 71-81
Paweł Kobus
Czy naturalne zabezpieczenie rzeczywiście chroni rolników?
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 83-92
Sylwester Kozak
Czy konsolidacja wpływa na liczbę pracowników w bankach - przypadek polski w latach 1997-2013
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 93-103
Waldemar Kozłowski
Model wyceny efektów ekonomiczno-społecznych na przykładzie projektu budowy obwodnicy Olsztyna
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 105-115
Anna Murawska, Małgorzata Gotowska
Regionalne zróżnicowanie poziomu i jakości warunków mieszkaniowych w gospodarstwach domowych w Polsce
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 117-125
Andrzej Soroka, Anna Mazurek-Kusiak
Znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w działalności gospodarczej
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 127-136
Dariusz Strzębicki
Zróżnicowanie działań marketingowych na stronach internetowych polskich spółdzielni mleczarskich
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 137-149
Mirosław Zalech, Agnieszka Kamińska
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w gminach wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).