SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 15 (2) 2016

Zeszyt 15 (2) 2016 - Okładka
Zeszyt 15 (2) 2016 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 15 (2) 2016 str. 5-14
Dorota Bednarska-Olejniczak
Społeczna odpowiedzialność biznesu a kształtowanie wizerunku banku
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 15-25
Jadwiga Bożek
Przemiany struktury agrarnej krajów Unii Europejskiej w okresie 2010-2013
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 27-36
Agnieszka Brelik
Waloryzacja dóbr publicznych w otoczeniu gospodarstw agroturystycznych - próba modelowania
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 37-47
Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Radosław Suwała
Niewypłacalność przedsiębiorstw a skutki dla społeczności lokalnej i regionalnej - perspektywa ekonomii społecznej
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 49-61
Aleksander Grzelak
Znaczenie wybranych determinant procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych w Polsce
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 63-73
Jacek Kamiński
Paradygmat zrównoważonego rozwoju w marketingu
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 75-85
Iwona Kowalczuk, Krystyna Gutkowska, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans
Innowacyjność produktowa i jej wpływ na prozdrowotne znaczenie żywności w sektorze usług gastronomicznych
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 87-101
Grzegorz Maciejewski
Miejsca zakupu dóbr konsumpcyjnych w wybranych krajach Europy
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 103-112
Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk
Wykorzystanie komunikacji nieformalnej przez przedsiębiorstwa
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 113-125
Anna Nowak
Konkurencyjność rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej będących członkami Unii Europejskiej
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 127-138
Joanna Rakowska
Zmiany poziomu starości demograficznej (LAU2) Polski w latach 1995-2014 w ujęciu lokalnym
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 139-149
Paulina Stolarczyk
Równość szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 151-161
Dariusz Strzębicki
Rynki elektroniczne jako forma organizowania wymiany handlowej w przedsiębiorstwach
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 163-172
Zygmunt Waśkowski
Ocena potencjału wydarzeń sportowych jako narzędzia kreowania wizerunku miast i regionów na arenie międzynarodowej
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 173-185
Julia Wojciechowska-Solis, Anna Mazurek-Kusiak, Andrzej Soroka
Wpływ specjalistycznych szkoleń na jakość obsługi klientów hotelowych
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 187-198
Romuald I. Zalewski, Eulalia Skawińska
W kierunku zrównoważonego systemu żywnościowego
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).