SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 17 (2) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (2) 2018 str. 5-15
Grażyna Adamczyk-Łojewska, Adam Bujarkiewicz
ZMIANY POZIOMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ – WYNIKI KATEGORYZACJI GMIN
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 17-26
Joanna Bereżnicka, Tomasz Pawlonka
SPOŻYCIE MIĘSA JAKO WYZNACZNIK DOBROBYTU EKONOMICZNEGO – PRZYPADEK GOSPODARKI ROZWINIĘTEJ I ROZWIJAJĄCEJ SIĘ
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 27-37
Beata Będzik
ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W GMINACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WEDŁUG KRYTERIUM DOCHODOWEGO – WYNIKI BADAŃ
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 39-47
Agnieszka Biernat-Jarka, Paulina Trębska
ZNACZENIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 49-58
Paweł Felis, Joanna Szlęzak-Matusewicz, Henryk Rosłaniec
ZNACZENIE PODATKU ROLNEGO W DOCHODACH WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 59-68
Joanna Jaroszewska, Robert Pietrzykowski
DYNAMIKA ZMIAN WYDAJNOŚCI PRACY W ROLNICTWIE NA POZIOMIE REGIONALNYM W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 69-78
Irena Łącka
KLASTRY JAKO NARZĘDZIE STYMULOWANIA WSPÓŁPRACY I INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W SFERZE BIOGOSPODARKI
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 79-88
Piotr Nowaczyk
BEZPOŚREDNIE ORAZ POŚREDNIE ODDZIAŁYWANIE TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ NA ROZWÓJ LOKALNEJ GOSPODARKI NA POMORZU ZACHODNIM NA PRZYKŁADZIE GMINY DARŁOWO
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 89-96
Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
AKTYWNOŚĆ PATENTOWA SEKTORA AGRARNEGO W KONTEKŚCIE JEJ ROZWOJU W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 97-107
Wojciech Sroka
KONWERSJA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE POZAROLNICZE W WYBRANYCH POLSKICH OBSZARACH METROPOLITALNYCH
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 109-116
Janina Szewczyk, Krzysztof Wieser
DYNAMIKA ROZWOJU SIECI TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2002–2014
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 117-123
Joanna Szwacka-Mokrzycka
TRENDY W ZMIANACH POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH KONSUMENTÓW W POLSCE W LATACH 2003–2015
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 125-132
Michał Wielechowski
ZJAWISKO POLITYCZNEGO CYKLU BUDZETOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ – POSTKOMUNISTYCZNA SPUŚCIZNA
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 133-144
Magdalena Wojarska, Renata Marks-Bielska, Wiesława Lizińska, Karolina Babuchowska
SPRAWNOŚĆ INSTYTUCJONALNA A POZIOM ROZWOJU SAMORZĄDÓW LOKALNYCH (STUDIUM NA POZIOMIE UKŁADU REGIONALNEGO)
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 145-152
Tomasz Woźniakowski
GOOD FOOD PRINT – KONCEPCJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŚLEDZĄCEGO POZIOM WYKORZYSTANIA DOBRYCH PRAKTYK W PROCESIE PRODUKCYJNYM ORAZ W ŁAŃCUCHU DOSTAW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 153-162
Jan Zawadka
MOTYWY, PREFERENCJE I ZACHOWANIE TURYSTYCZNE POLAKÓW UCZESTNICZĄCYCH W WYJAZDACH ENOTURYSTYCZNYCH
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).