SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 2 (1) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (1) 2003 str. 5–12
Krystyna Najder-Stefaniak
ETYKA BIZNESU CZY PRAKSEOLOGIA?
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 13–24
Jakub Kraciuk
FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ I POLSKIEJ
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 25–42
Michał Sznajder, Grażyna Adamczyk
OCENA METOD WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW ELASTYCZNOŚCI DOCHODOWEJ POPYTU
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 43–54
Joanna Kisielińska
WYKORZYSTANIE METODY WSKAŹNIKÓW I ANALIZY FOURIERA DO PROGNOZOWANIA INFLACJI REJESTROWANEJ W POLSCE
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 55–66
Marzena Długokęcka, Iwona M. Kurek, Janina Sawicka
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET I JEJ ZNACZENIE W WIELOFUNKCYJNYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 67–78
Dariusz Zając
ZMIANY W REJESTROWANEJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ ROLNIKÓW W REGIONIE PODKARPACKIM
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 79–86
Irena Kropsz
WPŁYW POZIOMU INFRASTRUKTURY NA DOCHODY GMIN ORAZ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH DOLNEGO ŚLĄSKA
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 87–96
Bogdan M. Wawrzyniak
PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ POD WPŁYWEM AGENCJI WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA (NA PRZYKŁADZIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO)
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 97–107
Ryszard Kata
PERSPEKTYWY KREDYTOWANIA GOSPODARSTW ROLNICZYCH PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE W OBSZARZE ROLNICTWA ROZDROBNIONEGO
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 107–114
Jacek Chotkowski, Jerzy Rembeza
TWORZENIE STRATEGII RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW HODOWLANO-NASIENNYCH ZIEMNIAKA W POLSCE
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 115–126
Tomasz Szuk
WPŁYW CZYNNIKÓW PRZYRODNICZYCH I EKONOMICZNYCH NA NAKŁADY PRACY W UPRAWIE OKOPOWYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 127–134
Krystyna Żelazna, Iwona Kowalczuk
ZACHOWANIA MŁODYCH KONSUMENTÓW NA RYNKU NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 135–144
Aleksandra Strzębicka, Dariusz Strzębicki
FUNKCJE GRUP PRODUCENCKICH W SYSTEMIE MARKETINGOWYM. ANALIZA PRZYPADKU PROFISAD SP. Z O.O.
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 145–155
Marek Raczkowski
BEZROBOCIE I POZIOM UBÓSTWA NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).