SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 8 (2) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (2) 2009 str. 5–14
Maciej Basaj, Andrzej Kotala
DZIAŁANIA ADAPTACYJNE ROLNIKÓW W MAŁOPOLSCE
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 15–24
Jadwiga Bożek, Lidia Luty
PORÓWNANIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD WZGLĘDEM LICZBY I STRUKTURY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W 2007 ROKU
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 25–36
Mirosława Braja
WARUNKI PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PRZEZ MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 37–48
Krystyna Brzozowska, Joanna Rosińska, Wojciech Zbaraszewski
FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 49–59
Nina Drejerska
BEZROBOCIE MIESZKAŃCÓW WSI – UJĘCIE MODELOWE NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 61–68
Halina Kałuża
EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – WYZWANIE GLOBALNE I REGIONALNE
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 69–75
Zofi a Kołoszko-Chomentowska
MOTYWY WYBORU SZKOŁY ROLNICZEJ PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W RUDCE
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 77–82
Dariusz Koreleski
GRUNTOWE NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE – ICH RYNKOWE ASPEKTY ORAZ ROLA W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 83–92
Bartosz Mickiewicz
ROLA WŁADZ GMIN WIEJSKICH POŁOŻONYCH NA TERENIE EUROREGIONU NIEMEN W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM (W OPINII MIESZKAŃCÓW) –BADANIA WŁASNE
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 93–102
Wiesław Musiał
DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA WIEJSKICH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 103–109
Marian Podstawka
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 111–120
Hanna Pondel
WIELKOPOLSCY PRODUCENCI ROLNI A PROŚRODOWISKOWY ROZWÓJ GOSPODARSTW ROLNYCH
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 121–132
Andrzej Radwan
ZASOBY PRACY I WYNIKI PRODUKCYJNO-EKONOMICZNE GOSPODARSTW SOCJALNYCH W POLSCE
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 133–144
Janina Sawicka
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W ŚWIETLE REFORM WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 145–154
Jan Siekierski
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W ROZWOJU WSI I ROLNICTWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 155–163
Adam Marcysiak, Stanisław Szarek
EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA GLEBACH O ZRÓŻNICOWANEJ ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).