SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 8 (4) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (4) 2009 str. 5–12
Piotr Bórawski
WYKORZYSTANIE MODELU DU PONTA W OCENIE RENTOWNOŚCI GOSPODARSTW POZYSKUJĄCYCH ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 13–22
Agnieszka Borowska
LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA CZYNNIKIEM STYMULUJĄCYM ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 23–34
Nina Drejerska
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA MIESZKAŃCÓW WSI - UJĘCIE MODELOWE NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 35–42
Jerzy Gębski, Małgorzata Kosicka-Gębska
ŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA GENETYCZNIE - OCENA AKCEPTACJI NOWEJ ŻYWNOŚCI PRZEZ KONSUMENTÓW
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 43–49
Nassar Ali Grepay
DETERMINANTY PRODUKCJI DROBIU W LIBII
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 51–59
Sławomir Jarka
POZIOM EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOOBSZAROWYCH
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 61–69
Irena Jędrzejczyk, Jarosław W. Przybytniowski
TRANSGRANICZNE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE JAKO KIERUNEK ROZWOJU JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 71–77
Ryszard Jurkowski
WIZERUNEK FIRMY JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTUJĄCE KAPITAŁ KLIENCKI
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 79–86
Ewa Koreleska
KSZTAŁTOWANIE PRODUKTU W KONCEPCJI MARKETINGU EKOLOGICZNEGO
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 87–96
Joanna Kosmaczewska
KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW WSI JAKO CZYNNIK TURYSTYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 97–103
Magdalena Kowalska
ZJAWISKO EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 105–114
Andrzej Krasnodębski, Juraj Tej
ROLA PARTNERSTWA WE WSPÓŁCZESNYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 115–125
Anna Mazurkiewicz-Pizło
SPECYFIKA ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM ORGANIZACJI BIZNESOWEJ
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 127–138
Janusz Myszczyszyn
ROLA WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) W PROMOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POLSCE
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 139–150
Marzena Wójcik-Augustyniak
INNOWACJA WARTOŚCI JAKO WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA STRATEGII MARKETINGOWYCH
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 151–157
Eulalia Skawińska
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. TEORIA I PRAKTYKA - JADWIGA ADAMCZYK. RECENZJA KSIĄŻKI
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).