SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 9 (3) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (3) 2010 str. 5–16
Mirosław Biczkowski
POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 17–23
Jadwiga Bożek
TYPOLOGIA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM PODOBIEŃSTWA STRUKTURY AGRARNEJ
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 25–34
Piotr Bórawski
FINANSOWANIE DZIAŁAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH POZYSKIWANIE ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 35–43
Zbigniew Brodziński
SKALA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA POŚREDNICTWEM LGD
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 45–54
Grażyna Anna Ciepiela, Jolanta Jankowska, Kazimierz Jankowski
FINANSOWANIE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 55–64
Piotr Cyrek
KIERUNKI ZMIAN OFERTY PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO I ICH OGRANICZENIA
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 65–72
Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak
ROLA RENT GRUNTOWYCH W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU ROLNICTWA
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 73–84
Jarosław Gołębiewski
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W SYSTEMIE MARKETINGOWYM PRODUKTÓW ZBOŻOWO-MŁYNARSKICH
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 85–92
Elżbieta Goryńska-Goldmann
WAŻNOŚĆ CECH PRODUKTU JAKO KRYTERIA SEGMENTACJI KONSUMENTÓW NA PRZYKŁADZIE PIECZYWA
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 93–108
Mariusz Grębowiec, Katarzyna Kruk
ZMIANY W SPOSOBIE DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 109–118
Maria Grzybek, Wiesław Szopiński
CZYNNIKI STYMULUJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY USŁUG BANKOWYCH (NA PRZYKŁADZIE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 119–127
Magdalena Iwańska, Wioletta Bieńkowska
ZRÓŻNICOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 129–143
Aleksandra Jezierska-Th&#le
ZMIANY POZIOMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTW KUJAWSKO-POMORSKIEGO I POMORSKIEGO
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 145–156
Ryszard Kata
PROBLEM WYKORZYSTANIA KREDYTU BANKOWEGO W FINANSOWANIU ROLNICTWA W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 157–168
Maria Kierepka
UNIJNE WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2002–2006
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 169–180
Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska
PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W OKRESIE HOSSY I BESSY
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 181–195
Sylwester Kozak, Olga Teplova
SEKURYTYZACJA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ I STABILNOŚCIĄ W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W OKRESIE KRYZYSU: PRZYPADEK NIEMIEC I ROSJI
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 197–203
Cezary Kozera
STAN ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE CHODZIESKIM
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 205–214
Wiesław Musiał
ROZWÓJ ROLNICTWA W GÓRACH Z PERSPEKTYWY PRAC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 215–225
Marian Podstawka, Anna Świrska
SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA I JEJ ROLA W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI DOCHODOWEJ WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 227–239
Iwona Pomianek
POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 241–253
Katarzyna Rostek
SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE WE WSPIERANIU POLITYKI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW MŚP
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 255–264
Katarzyna Rymuza, Antoni Bombik
ZASPOKAJANIE POTRZEB FINANSOWYCH ROLNIKÓW PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE W REJONIE SIEDLEC
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 265–274
Monika Szafrańska, Renata Matysik-Pejas
DETERMINANTY GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ WIEJSKIE GOSPODARSTWA DOMOWE
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 275–283
Agnieszka Werenowska, Tomasz Duczek
ZASTOSOWANIE NARZĘDZI PUBLIC RELATIONS (PR) W POLITYCE KOMUNIKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 285–294
Alina Walenia
FORMY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PODKARPACIA
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 295–300
Krystyna Zarzecka, Marek Gugała
OPŁACALNOŚĆ RÓŻNYCH SPOSOBÓW REGULACJI ZACHWASZCZENIA W ŁANIE ZIEMNIAKA
 

Zanleziono 27 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).