SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 9 (4) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (4) 2010 str. 5–14
Agata Balińska
KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKTU TURYSTYKI WIEJSKIEJ W OPINII TURYSTÓW
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 15–24
Ewa Baran, Bogumiła Grzebyk
UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH PODKARPACIA O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 25–37
Agata Basińska-Zych, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk
INTERWENCJONIZM SAMORZĄDOWY W OBSZARZE TURYSTYKI I REKREACJI W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 39–47
Jarema Batorski, Agnieszka Lentner
ZAUFANIE JAKO CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W HOTELARSTWIE
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 49–60
Małgorzata Bednarczyk
KU PRZYSZŁOŚCI POLSKIEJ TURYSTYKI – POTENCJAŁ KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA TURYSTYCZNEGO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 61–70
Maria Bigos, Bogusław Sawicki
WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI W HOTELARSTWIE NA PRZYKŁADZIE GRUPY POLISH PRESTIGE HOTELS & RESORTS
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 71–82
Zbigniew Binderman, Bolesław Borkowski, Wiesław Szczesny
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE W LATACH 2002–2008
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 83–90
Stefan Bosiacki, Joanna Śniadek
FUNKCJONOWANIE POLSKICH FIRM TURYSTYCZNYCH W WARUNKACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 91–100
Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
ZNACZENIE EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ DLA TURYSTYKI PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 101–109
Jacek Gancarczyk
WPŁYW KLASTRÓW NA AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ REGIONÓW TURYSTYCZNYCH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 111–120
Zbigniew Głąbiński
KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI PRODUKTU TURYSTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO CZYNNIK OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO OBSZARU
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 121–132
Katarzyna Górnik, Magdalena Świdroń
METODA SERVQUAL JAKO NARZĘDZIE POMIARU JAKOŚCI USŁUG HOTELARSKICH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 133–142
Ewa Górska
TURYSTYKA SPOŁECZNA JAKO FORMA AKTYWIZACJI RYNKÓW TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMÓW TURYSTYKI SPOŁECZNEJ W HISZPANII
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 143–152
Piotr Gryszel, Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen
INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KARPACZA
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 153–164
Andrzej Hadzik, Adam R. Szromek, Danuta Żylak
KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKTU TURYSTYCZNEGO UZDROWISKA KOŁOBRZEG
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 165–176
Daria E. Jaremen, Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel
INNOWACJE A ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI SUDECKICH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 177–187
Renata Jaroszewska-Brudnicka
DZIEDZICTWO KULTUROWE W ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI MAŁYCH MIAST
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 189–199
Irena Jędrzejczyk
KONDYCJA KRAJOWEGO SEKTORA TURYSTYCZNEGO U PROGU PREZYDENCJI POLSKI W RADZIE UE
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 201–209
Marzena Kacprzak
ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ZACHOWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA PRZYKŁADZIE CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 211–223
Anna Kaczmarska
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU AGRO- I EKOTURYSTYKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 225–232
Joanna Kosmaczewska
WITRYNA INTERNETOWA JAKO NARZĘDZIE KREOWANIA KONKURENCYJNOŚCI W AGROTURYSTYCE
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 233–244
Izabela Kurtyka
RÓŻNICOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH PRAWNIE CHRONIONYCH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 245–254
Wiesława Kuźniar
ROLA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH W ROZWOJU USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO)
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 255–265
Marzena Lemanowicz, Ewa Puciata
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE SUKCES PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 267–275
Izabela Lipińska
OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE ZNAKÓW TOWAROWYCH I USŁUGOWYCH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 277–286
Mariola Łuczak
ROLA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ W KREOWANIU MARKI I AKTYWIZACJI OBSZARU TURYSTYCZNEGO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 287–294
Janusz Majewski
WIEJSKOŚĆ JAKO RDZEŃ PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – UŻYTECZNOŚĆ PODEJŚĆ GEOGRAFICZNEGO I EKONOMICZNEGO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 295–303
Mirosław Marczak, Jacek Borzyszkowski
ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE NA POMORZU ŚRODKOWYM
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 305–312
Anna Mazurek-Kusiak
ZAGOSPODAROWANIE NISZY RYNKOWEJ W AGROTURYSTYCE PRZEZ UWZGLĘDNIENIE W ŻYWIENIU POSIŁKÓW WOLNYCH OD ALERGENÓW
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 313–322
Beata Meyer
NOWE TRENDY W KSZTAŁTOWANIU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 323–331
Władysław Mynarski, Wacław Sonelski
REKREACJA PRZYGODOWA JAKO CZYNNIK INNOWACYJNOŚCI KRAJOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 333–343
Marta Najda-Janoszka
WSPÓLNOTOWE OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE W TURYSTYCE
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 345–355
Agata Niemczyk, Renata Seweryn
UCZESTNICTWO W TARGACH TURYSTYCZNYCH JAKO CZYNNIK AKTYWIZACJI OBSZARÓW RECEPCJI
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 357–368
Agnieszka Niezgoda
SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ – PRZYKŁAD MIESZKAŃCÓW POZNANIA
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 369–377
Irena Ozimek
ROLA INSTUTUCJI PAŃSTWOWYCH I ORGANIZACJI KONSUMENCKICH W POPRAWIE OCHRONY KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 379–388
Aleksander Panasiuk
UWARUNKOWANIA POLITYKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE W ASPEKCIE GLOBALIZACJI, KRYZYSU EKONOMICZNEGO ORAZ PREZYDENCJI POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 389–401
Eugenia Panfiluk
FUNDUSZE EUROPEJSKIE JAKO INSTRUMENT ROZWOJU SEKTORA TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 403–412
Wojciech Pizło, Anna Mazurkiewicz-Pizło
TURYSTYKA ŚRÓDLĄDOWA SZANSĄ BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ REGIONÓW
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 413–421
Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen, Piotr Gryszel
DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW JAKO PRZEJAW WSPÓŁPRACY NA RYNKU TURYSTYCZNYM
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 423–433
Michał Rudnicki
TURYSTYCZNA AKTYWIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYROBISKA KOPALNI SIARKI „MACHÓW”
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 435–444
Jacek M. Ruszkowski, Włodzimierz Banasik
„SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJ. ŚLĄSKIEGO” JAKO PRZYKŁAD INNOWACYJNOŚCI I TRAFNOŚCI WYBORU TWORZENIA SIECIOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO REGIONU
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 445–456
Janina Sawicka
DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO – ROLA POPYTU TURYSTYCZNEGO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 457–466
Bogusław Sawicki
STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH W GMINIE KAZIMIERZ DOLNY
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 467–475
Jan Siekierski
MIEJSCE MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W ROZWOJU TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE TARNOWA
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 477–488
Izabella Sikorska-Wolak
TURYSTYKA W AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- -GOSPODARCZEJ OBSZARÓW WIEJSKICH (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO)
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 489–497
Grzegorz Sroślak
PAŃSTWOWE STYMULOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI W FEDERACJI ROSYJSKIEJ
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 499–508
Bogusław Stankiewicz
SEKTOR TURYSTYKI ZDROWOTNEJ POMORZA ZACHODNIEGO NA TLE PRZEOBRAŻEŃ SPOŁECZNO- -EKONOMICZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 509–517
Krzysztof Stepaniuk
WYBRANE KONCEPCJE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM, WDROŻENIEM I ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI E-AGROTURYSTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 519–529
Tomasz Studzienicki, Ewa Kurjata
BRANDING DESTYNACJI W EUROPIE BAŁTYCKIEJ
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 531–542
Ewa Szczepanowska, Emilia Wodyk
SPECYFIKA OFERTY NADMORSKICH OŚRODKÓW UZDROWISKOWYCH W POLSCE NA PRZYKŁADZIE KAMIENIA POMORSKIEGO I MIELNA
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 543–553
Adam E. Szczepanowski
ZINTEGROWANY MODEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA TURYSTYKI
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 555–566
Ewa Szymańska
FUNDUSZE UE JAKO FORMA WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W POLSKICH REGIONACH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 567–576
Rajmund Tomik
TURYSTYKA AKTYWNA W KONTAKCIE Z PRZYRODĄ INNOWACYJNYM PRODUKTEM DLA TURYSTYKI SZKOLNEJ
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 577–584
Marzena Wanagos
EVENT MARKETING W AKTYWIZACJI OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 585–595
Andrzej P. Wiatrak
KIERUNKI I UWARUNKOWANIA WSPIERANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POLSKI W TURYSTYCE
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 597–606
Jolanta Wojciechowska
AGROTURYSTYKA – SIGNUM POLSKIEJ TURYSTYKI
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 607–615
Sławomir Wróblewski
WKŁAD POLSKI W UMACNIANIE KONKURENCYJNOŚCI EUROPY NA ŚWIATOWYM RYNKU TURYSTYKI BIZNESOWEJ
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 617–625
Ewa Wszendybył-Skulska
ŹRÓDŁA INNOWACYJNOŚCI W TURYSTYCE
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 627–638
Jan Zawadka
EWOLUCJA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ W POLSCE I TYPOLOGIA WIEJSKICH GOSPODARSTW TURYSTYCZNYCH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 639–655
Hanna Zawistowska
OCHRONA PRAW PASAŻERÓW W REGULACJACH UE
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 657–667
Romuald Ziółkowski
CHARAKTERYSTYKA AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARACH O DOMINUJĄCYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 669–677
Zbigniew Zontek, Ewa Lipianin-Zontek
STRATEGIE INNOWACJI A WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE
 
Zeszyt 9 (4) 2010 str. 679–688
Patrycja Żegleń
POLSKIE PRAWO TURYSTYCZNE A PRAWODAWSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ
 

Zanleziono 63 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).